Overzicht van het Milieunieuws - Tite Fène 2021
Photo: Tite Fène 2021

- door Equal team

Overzicht van het Milieunieuws

De pagina NIEUWS met het belangrijkste milieunieuws van de afgelopen maanden.

Op Belgisch niveau

7 november 2021

Het Brusselse Hof van Beroep veroordeelt de Vlaamse Regering wegens haar falende beleid rond luchtverontreiniging.

28 oktober 2021

Goedkeuring van het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling met betrekking tot de factor rho.

28 oktober 2021

Goedkeuring van het besluit van de Brusselse Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit.

14 oktober 2021

Goedkeuring van een Brusselse omzendbrief betreffende het beginsel van vrijstellingen voor vergunningsaanvragen voor de aanleg of aanpassing van de publieke ruimte en voor de voorlopige proefaanleg van wegen.

30 september 2021

Het Grondwettelijk Hof bevestigt het verbod op onverdoofd slachten.

30 september 2021

Goedkeuring van het besluit van de Brusselse Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 02.05.2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, betreffende de verwarmingssystemen en de klimaatregelingssystemen en met het oog op de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/2002.

23 september 2021

Goedkeuring van het besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de overstromingen van 24 juli 2021 als natuurramp en tot afbakening van het geografische toepassingsgebied.

22 september 2021

Goedkeuring van het besluit van de Brusselse Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone

9 september 2021

Goedkeuring van het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling voor het beheer van de schade ten gevolge van natuurrampen. Dit besluit stelt bepaalde handelingen en werken die noodzakelijk zijn voor het herstel van de schade ten gevolge van erkende natuurrampen, zoals de overstromingen van juli 2021, vrij van een stedenbouwkundige vergunning.

31 augustus 2021

Goedkeuring van het koninklijk besluit tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en de goedkeuring van de waarde van de kosten van niet-verdeelde energie en de kosten van een nieuwe marktdeelnemer.

Op internationaal en Europees niveau

9 december 2021

De administratieve rechtbank van Rennes heeft bij vonnis van 9 december 2021 het prefectorale besluit van 2 januari 2020 waarbij de vernietiging en het verjagen van 8000 kauwen werd toegestaan, nietig verklaard op grond dat een dergelijke afwijking moest worden gemotiveerd.

30 november 2021

De Europese Commissie start de evaluatie van de richtlijn ‘Milieuaansprakelijkheid’.

24 november 2021

De Franse Raad van State verduidelijkt het begrip afvalstof: “Een afvalstof is een goed waarvan de houder zich ontdoet of van plan is zich te ontdoen, zelfs al had een industriële exploitant oorspronkelijk niet de bedoeling om er in zijn productieproces een afvalstof van te maken”.

23 november 2021

Het Europees Parlement heeft het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 definitief goedgekeurd.

17 november 2021

Op 17 november heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening om de aantasting van bossen in de EU een halt toe te roepen. Het doel is te zorgen voor de invoer van producten die geen verband houden met ontbossing.

12 november 2021

Einde van de COP26. Weinig landen hebben nieuwe ‘nationaal vastgestelde bijdragen’ (Nationally Determined Contributions, NDC) ingediend. Een twaalftal landen heeft de alliantie “Beyond Oil and Gas gelanceerd, die tot doel heeft “de geleidelijke stopzetting van de olie- en gasproductie te vergemakkelijken.

9 november 2021

Bij vonnis van 9 november heeft de administratieve rechtbank van Nîmes het besluit van de prefect van het departement Gard, waarbij aan de onderneming Argan een milieuvergunning was verleend voor de exploitatie van een pakketsorteercentrum van de onderneming Amazon, nietig verklaard, omdat zij van oordeel was dat de vergunning geen “dwingende reden van groot openbaar belang rechtvaardigde voor het aantasten van beschermde soorten.

25 oktober 2021

De kortgedingrechter van de Franse Raad van State heeft beslist de nieuwe vergunningen voor de traditionele jacht op verscheidene vogelsoorten (lijsters, merels, kieviten, goudplevieren, veldleeuweriken) te schorsen.

15 oktober 2021

De lidstaten keuren de Verklaring van Kunming goed op de COP15 Biodiversiteit.

15 oktober 2021

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties erkent het recht op een gezond milieu.

14 oktober 2021

De Europese Commissie publiceert een document met richtsnoeren over de Habitatrichtlijn.

14 oktober 021

De administratieve rechtbank van Parijs legt een vergoeding op voor ecologische schade in ‘L’Affaire du siècle’ (klimaatgeschil).

13 oktober 2021

In twee arresten van 13 oktober 2021, betreffende respectievelijk blootstelling aan benzeen en asbest, heeft de sociale kamer van het Franse Hof van Cassatie haar jurisprudentie over de beoordeling van angstschade in een voor de slachtoffers ongunstige zin bijgesteld.

23 september 2021

De WHO keurt nieuwe drempelwaarden voor de luchtkwaliteit goed.

31 augustus 2021

Het Hof van Beroep van Douai heeft ecologische schade erkend in een zaak van ongeoorloofde ontwikkeling van een watergebied en heeft de veroordeling van een jagersvereniging en haar bedrijfsleider tot respectievelijk 90.000 euro (waarvan 40.000 euro voorwaardelijk) en 7.000 euro aan boetes bevestigd.

9 augustus 2021

De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) heeft haar zesde rapport gepubliceerd.

6 augustus 2021

Goedkeuring van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2003 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 door de oprichting van het Unieplatform voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

4 augustus 2021

De Franse Raad van State heeft geoordeeld dat de regering de luchtkwaliteitsrichtlijn niet heeft nageleefd tegen de deadline van juli 2020. Bijgevolg moet zij een dwangsom te betalen voor de eerste helft van 2021.

Verwante expertise: Leefmilieu