Nieuwe ordonnantie van 17 maart 2022 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Dominique Garcin Geoffroy 2012
Photo: Dominique Garcin Geoffroy 2012

- door Camille de Bueger

Nieuwe ordonnantie van 17 maart 2022 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze nieuwe ordonnantie zet de nieuwe Europese verplichtingen inzake elektriciteit en gas om in nationaal recht. Ze werd op 20 april 2022 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Na de goedkeuring van de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (richtlijn 2018/2001) en de richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (richtlijn 2019/944) moesten de ordonnanties van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een reeks aanpassingen ondergaan om aan de Europese vereisten te voldoen.

Deze twee richtlijnen maken deel uit van het Europese wetgevingspakket dat bekend staat als het "Pakket schone energie voor alle Europeanen" of het "Vierde pakket" en dat de ambitie heeft het rechtskader voor het energiebeleid aan te passen om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de energietransitie en de klimaatverbintenissen die in de Overeenkomst van Parijs zijn aangegaan.

De aanpassingen van de ordonnantie behelzen in hoofdzaak:

  • de erkenning van de "energiegemeenschap" en de organisatie van een operationeel kader voor de opkomst van deze nieuwe speler;
  • de omkadering van opkomende activiteiten op de elektriciteitsmarkt: het opladen van elektrische voertuigen, het delen en kopen van zelf opgewekte energie, de flexibiliteit, de aggregatie en de opslag van elektriciteit;
  • de erkenning van nieuwe rechten van de eindafnemer, zoals het recht om een "actieve afnemer" te worden, namelijk een klant die op vrijwillige basis en via de diensten en producten actief aan de elektriciteitsmarkt zal deelnemen;
  • de definitie van de modaliteiten voor de uitrol van slimme meters op het regionaal grondgebied;
  • de bevestiging van de rol van marktfacilitator van de distributienetbeheerder ten aanzien van de ontwikkeling van voormelde nieuwe spelers en opkomende activiteiten.
  • de hervorming van het bestuurskader van de opdrachten van Brugel ten aanzien van de verschillende voormelde wijzigingen;
  • de juridische vertaling van de strategische assen van de Visie op de uitrol van een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen - goedgekeurd door de Brusselse regering in juli 2020 - in het bijzonder wat betreft de verplichtingen en opdrachten van de distributienetbeheerder en
  • de definitie van de ondersteuningsopdrachten van de openbare besturen inzake de bevordering van de energie-efficiëntie en de uitrol van zonnepanelen die aan de distributienetbeheerder zijn toegekend.

De ordonnantie treedt in werking op 30 april 2022.

https://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

http://weblex.brussels/data/crb/doc/2021-22/144302/images.pdf#page=

Verwante expertise: Energie, Leefmilieu