Patrick Thiel

Patrick Thiel

Als jurist heb ik mij gespecialiseerd in alle aspecten van overheidsopdrachten. Ik werk aan de werkingsregels en de bestaande wetgeving die van kracht is wanneer overheden in het kader van openbare aanbestedingen een beroep doen op derden.

k werk zowel voor de overheid als voor de ondernemingen die inschrijvingen indienen en geef ze advies of sta ze bij tijdens een geschillenregeling.

Ik vind het altijd boeiend om na te gaan welke behoeften de cliënt precies heeft en die dan zeer nauwkeurig en volledig te beschrijven. Om overheidsinstellingen te helpen bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten die tegemoetkomen aan hun behoeften en die daar juridisch gezien volledig bij aansluiten, en om kandidaat-inschrijvers advies te geven bij hun reactie op een aanbesteding moet je een goed inzicht hebben in de activiteiten en doelstellingen van die partijen.

Geschillenregelingen zijn ofwel zeer snelle procedures, als het gaat om een geschil over de gunning, ofwel langere procedures wanneer het geschil handelt over de uitvoering van de opdracht. In beide gevallen heb je een pragmatische houding nodig, moet je ook het terrein goed kennen en een scherpe juridisch-technische analyse kunnen maken.

Mijn ervaring geef ik aan anderen door via artikelen die ik schrijf en ook als lid van het redactiecomité van twee juridische tijdschriften: "Marchés et contrats publics”, dat handelt over openbare aanbestedingen en "Administration publique” een publicatie die algemenere onderwerpen aansnijdt. Ik redigeer ook het "Memento des marchés publics et des PPP” dat ik jaarlijks actualiseer.

Het EQUAL-project beklemtoont het aspect 'samenwerking' in de advocatuur. Zowel in onze relatie met onze cliënten als met onze collega's leggen wij de nadruk op het samenbrengen van ieders vakkennis. Deze dynamiek van 'ontkokering' en samenwerking stelt ons in staat juridische oplossingen voor te stellen die precies toegesneden zijn op de behoeften van de cliënt.