Valentine de Francquen

Valentine de Francquen

Valentine heeft zich gespecialiseerd in overheidsopdrachten, die ze benadert vanuit de aspecten 'ontwerp', 'gunning' en 'uitvoering'. In dat verband adviseert ze zowel de overheid als de inschrijvers.

Valentine heeft een ruime ervaring met geschillen. Haar talent om tot een compromis te komen en een dialoog tussen de partijen op gang te brengen, doet haar altijd eerst en vooral zoeken naar een minnelijke schikking.

Om haar expertise door te geven heeft ze een boek gepubliceerd, evenals diverse artikelen over de uitvoeringsaspecten van overheidsopdrachten. Valentine geeft regelmatig opleidingen aan aanbestedende diensten en particuliere ondernemingen.

Het EQUAL-project is voor Valentine een middel om haar beroep uit te oefenen volgens de waarden die zij voorstaat. Een nieuw advocatenkantoor opzetten is ook een kader creëren waarin alle medewerkers inspraak hebben in de besluitvorming en waar iedereen de plek kan vinden die haar of hem het beste bevalt. Het horizontale en collaboratieve karakter van EQUAL leidt ook tot een betere samenwerking en een doeltreffender dossierbehandeling.

Valentine is ook gediplomeerd in bemiddeling in burgerlijke en handelszaken, alsook in bemiddeling bij openbare besturen.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.