Klaar voor de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten?  - wecometolearn - CC by 2.0
Photo: wecometolearn - CC by 2.0

- door Equal team

Klaar voor de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten?

De nieuwe regelgeving treedt in werking op 30 juni a.s.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren:

  • Vooreerst, de verhoging van het drempelbedrag voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: het huidige drempelbedrag van € 85.000 excl. btw wordt opgetrokken tot € 135.000 excl. btw (art. 90). Ter herinnering: voor de overheidsopdrachten van beperkte waarde (die tot stand komen door de loutere aanvaarding van de factuur) stijgt de toepassingsdrempel van € 8.500 excl. btw naar € 30.000 excl. btw.
  • In de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden alle spontane offertes in principe verworpen, tenzij bij uitdrukkelijk gemotiveerde andersluidende beslissing (art.93). Dit principe wijkt af van de huidige rechtspraak van de Raad van State.
  • Het nazicht van de sociale en fiscale schulden moet gebeuren binnen een periode van 20 dagen die volgen op het uiterste tijdstip voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes via TELEMARC. Momenteel moet dit nazicht gebeuren binnen een termijn van 48 uur en uitsluitend voor de fiscale schulden (art. 62 et 63).
  • Net zoals dit door de huidige regelgeving wordt voorzien, moet het selectiecriterium verbonden zijn met, en proportioneel zijn ten aanzien van, het voorwerp van de opdracht en gekoppeld zijn aan een gepast niveau van vereisten. Het nieuwe besluit voorziet echter een verduidelijking: voortaan voorziet artikel 65 dat, indien het criterium er zich niet toe leent om een dergelijk niveau vast te stellen, een tweede criterium van hetzelfde type moet worden voorzien dat toelaat om een niveau van vereisten vast te stellen. Daaruit volgt dat de bankverklaring niet meer als enig economisch criterium kan worden gebruikt. De regelgeving voorziet tevens dat de drempel vereist voor de verklaring betreffende het omzetcijfer niet hoger mag zijn dan het dubbel van de geraamde waarde van de opdracht, waarbij deze drempel wordt getemperd in omstandigheden die gerechtvaardigd worden door de aanbestedende overheid (artikel 67, §3).
  • De zogenaamde draaideurconstructie wordt voortaan gereglementeerd (art. 51).
  • Het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes (art. 75 en 76): dit onderzoek is verplicht voor alle procedures, dus met inbegrip van de procedures waarin onderhandelingen toegelaten zijn. Het onderscheid tussen de formele en de materiële onregelmatigheden wordt niet langer gemaakt. Het begrip "substantieel" wordt gedefinieerd en bepaalde onregelmatigheden worden vermoed substantieel te zijn.
  • De abnormale prijzen (art.36): de aanbestedende overheid is verplicht om de schijnbaar abnormale prijzen na te gaan als deze betrekking hebben op niet-verwaarloosbare posten.
    A contrario is de aanbestedende overheid dus niet verplicht om een inschrijver te verzoeken om verantwoording te vragen voor prijzen voor verwaarloosbare posten. Bovendien moet de aanbestedende overheid de inschrijver verzoeken om een schriftelijke verantwoording over te maken betreffende de verplichtingen die van toepassing zijn in de domeinen van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Tevens wordt opgemerkt dat de berekening van het gemiddelde van de bedragen van de offertes dat een rechtvaardiging oplegt voor bedragen die ten minste 15% afwijken zowel van toepassing is op de opdrachten voor werken als op de opdrachten voor diensten in een fraudegevoelige sector. Deze verplichting is overigens van toepassing wanneer de overheidsopdracht wordt toegekend aan de meest voordelige offerte op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het prijscriterium ten minste 50% uitmaakt van het totale gewicht van de gunningscriteria.

Zowel de aanbestedende overheden als de marktdeelnemers zullen dus met deze vernieuwingen rekening moeten houden voor de opdrachten die vanaf 30 juni a.s. worden uitgeschreven! Het tweede semester van 2017 is alvast in schoonheid begonnen...

Verwante expertise: Overheidsopdrachten en PPP

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.