Overheidsopdrachten  : “What’s next in 2018?” - Art_inthecity - CC BY 2.0
Photo: Art_inthecity - CC BY 2.0

- door Equal team

Overheidsopdrachten : “What’s next in 2018?”

De Staat heeft pas een algemene beleidsnota gepubliceerd waarin wordt uitgelegd wat de focus zal zijn inzake overheidsopdrachten.

Nu de omzetting van de richtlijnen is doorgevoerd, zal de nodige aandacht uitgaan naar de uitvoering van de bepalingen omtrent bestuur vervat in de voormelde wetten van 17 juni 2016. Het betreft de nieuwe verplichtingen inzake (driejaarlijkse) rapportering aan de Europese Commissie, waarbij het eerste rapport in de lente van 2018 wordt verwacht.

De regering zal erover waken dat de nodige evaluaties zullen doorgevoerd worden van de wetgeving overheidsopdrachten: tegen het einde van het eerste semester 2018 zal een evaluatie doorgevoerd worden van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels.

Eén jaar later zal een evaluatie volgen omtrent de techniek van de berekeningswijze van het gemiddelde in het kader van het abnormaal prijzenonderzoek. Deze evaluaties zullen uitgevoerd worden in grondig overleg met alle betrokken actoren, in de schoot van de Commissie voor de overheidsopdrachten.

Tot slot zal een voorontwerp van wet worden opgemaakt tot omzetting van richtlijn 2014/55/EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten. De dematerialisering van de facturen sluit aan bij de wil tot modernisering van het overheidsbeheer. De technische norm is zojuist door de Europese Unie goedgekeurd en verwacht wordt dat het proces de administratieve lasten, operationele kosten en milieueffecten zal vereenvoudigen.

Bron: Algemene Beleidsnota, 24 oktober 2017, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, Doc 54 2708/024

Verwante expertise: Overheidsopdrachten en PPP