Raad van State vernietigt (opnieuw) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uplace  - Jan Kalab - CC by S.A. -2.0
Photo: Jan Kalab - CC by S.A. -2.0

- door Equal team

Raad van State vernietigt (opnieuw) het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uplace

Het hoogste administratieve rechtscollege heeft, op vordering van de nv Alcovil en drie milieuverenigingen, het in 2016 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vernietigd.

De Raad van State stelt vast dat, ten opzichte van het GRUP van 2011, de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP van 2016 (bestreden GRUP) een substantiële toename van de handelsoppervlakte tot gevolg hebben.

De plannende overheid is ervan uit gegaan dat de stedenbouwkundige voorschriften van het bestreden GRUP een substantiële vermindering van de toegelaten handelsoppervlakte opleggen terwijl deze een substantiële toename van de handelsoppervlakte toelaten. Dit is strijdig met de toelichtingsnota bij het bestreden GRUP waarin wordt voorgehouden dat er, ten opzichte van het GRUP van 2011, een reductie van de toelaatbare handelsoppervlakte is doorgevoerd.

In het arrest wordt ook vastgesteld dat het terrein van de nv Alcovil aan rechtsonzekere stedenbouwkundige voorschriften wordt onderworpen. Daar de verordenende stedenbouwkundige voorschriften van het bestreden GRUP het omgekeerde doen van wat volgens de toelichtingsnota de bedoeling was, blijkt niet dat de plannende overheid zorgvuldig tewerk is gegaan.

Daarnaast is er volgens de Raad van State een onjuiste verantwoording gegeven om geen tramlijn op te leggen. De tramverbinding is immers een noodzakelijke voorwaarde om onder meer het autoverkeer in de buurt te doen dalen.

De plannende overheid heeft bij het vaststellen van het bestreden GRUP aldus het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden.

Zie: RvS 22 december 2017, nr. 240.302

Verwante expertise: Vastgoed en stadsplanning