Wat verandert er inzake de speciale sectoren?  - kiler129 - CC BY-SA 2.0
Photo: kiler129 - CC BY-SA 2.0

- door Equal team

Wat verandert er inzake de speciale sectoren?

Het KB van 18/06/2017 is een uitvoeringsbesluit van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten in de mate dat het de plaatsing van deze opdrachten in de speciale sectoren behandelt (water, energie, vervoer en elektriciteit).

Voornaamste verandering: de tekst voegt de twee voorheen geldende besluiten samen. Voortaan is er slechts één regeling van toepassing: de private speciale sectoren worden onderworpen aan dezelfde regels als de publieke speciale sectoren! Er blijft echter nog een belangrijk verschil bestaan, in die zin dat deze enkele regeling niet van toepassing is op de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking geplaatst door:

  • de overheidsbedrijven voor de opdrachten die geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst in de zin van een wet, een decreet of een ordonnantie;

  • de personen die genieten van bijzondere of exclusieve rechten of

  • door de aanbestedende overheden voor de opdrachten die betrekking hebben op de productie van elektriciteit.

Bovendien voorziet de wet:

  • dat de aanbestedende overheid over een ruime beoordelingsmarge beschikt om via opdrachtdocumenten af te wijken van overige bepalingen (onder meer inzake de selectiecriteria);

  • dat de drempel die, zonder overige rechtvaardiging, het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededeling toelaat inzake opdrachten voor leveringen en diensten over het algemeen stijgt van € 170.000 naar € 418.000.

Ten slotte stellen we vast dat een aantal bepalingen van de klassieke sectoren niet werden overgenomen:

  • de bepaling omtrent "belangenconflicten-draaideurconstructie", om de arbeidsmobiliteit in de betreffende sectoren toe te laten;

  • het "vervroegde" nazicht van de offertes, in die zin dat er geen verplicht nazicht van de sociale en fiscale schulden en, in voorkomend geval, van de corrigerende maatregelen geldt voor de aanbestedende overheid.

Verwante expertise: Overheidsopdrachten en PPP