Overzicht MILIEUNIEUWS (Juli-December 2019) - www.americas-fr.com
Photo: www.americas-fr.com

- door Equal team

Overzicht MILIEUNIEUWS (Juli-December 2019)

De nieuwspagina met de belangrijkste actualiteitsupdates van de afgelopen maanden op het vlak van milieu.

Op Belgisch niveau


11 juli

Goedkeuring van de Omzendbrief van de Directeur van de Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten betreffende de wijziging van elektriciteitsproductie-eenheden uit windenergie die een marginale vermogenstoename tot gevolg hebben.

18 juli

Het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 voorziet dat het gebruik van de meeste kunststofartikelen met een eenmalig gebruik verboden zal worden in alle publiek toegankelijke inrichtingen.

27 augustus

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van verschillende decreten met het oog op de opneming van sociale, ethische en milieuclausules (Franse afkorting "clauses ESE") in de overheidsopdrachten gesubsidieerd door het Waalse Gewest.

29 augustus

Goedkeuring van het Waalse Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering.

30 augustus

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten (Franse afkorting" CADA") van het Waalse Gewest. Dit decreet voert belangrijke wijzigingen in met betrekking tot de rol van de Waalse CADA ten aanzien van de lokale overheden, waarbij de CADA een beroepsinstantie wordt.

1 september

Milieuvergunning en unieke vergunning: de nieuwe formulieren treden in werking vanaf 1 september 2019.

16 oktober

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

7 november

Goedkeuring van het Koninklijk Besluit tot wijziging van het KB van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

14 november

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Milieuwetboek.

14 november

De SPGE (Société Publique de Gestion de l'Eeau) en de Vereniging van Steden en Gemeenten van Wallonië (Union des Villes et Communes de Wallonie) hebben een gezamenlijke omzendbrief verzonden naar de gemeenten die belast zijn met de waterverdeling zodat een berekening van het niet-invorderbare percentage kan worden uitgevoerd, die aan de SPGE moet worden overgedragen in het kader van de invordering van de reële kostprij van de sanering van het water.

9 december

De Vlaamse regering heeft het Vlaams Energie- en Klimaatplan goedgekeurd.


Op internationaal en Europees niveau

8 augustus

Bekendmaking van het speciaal verslag over de modem en het landoppervlak, opgesteld door het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering (IPCC).

4 september

Duitsland gaat het gebruik van glyfosaat verbieden tegen eind 2023 en voorziet om het gebruik ervan geleidelijk aan te doen afnemen vanaf 2020.

13 september

De aan de conventie van de Verenigde Naties om verwoestijning te bestrijden (UNCCD) deelnemende staten zijn van 2 tot 13 september bijeengekomen te New Delhi (India) in het kader van hun 14e conferentie (COP14) en hebben een akkoord bereikt over de neutraliteit inzake bodemdegradatie tegen 2030.

20 september

Het Gerecht van de Europese Unie heeft de vordering van de vereniging PlasticsEurope tegen de beslissing van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) waarbij bisfenol werd geïdentificeerd als stof die hormoonontregelende eigenschappen bezit.

25 september

Het IPCC stelt een nieuw speciaal rapport op over de oceanen en de cryosfeer (ijsbank, gletsjers, permafrost, enz.).

10 oktober

Op verzoek van het hoogste administratieve gerechtshof van Finland, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uitgesproken over de interpretatie van artikel 16 van de habitatrichtlijn - zaak 'Tapiola' - en het voorzorgsbeginsel ten dienste van de bescherming van diersoorten geplaatst.

14 oktober

Rusland bekrachtigt officieel het Akkoord van Parijs, onder voorwaarden.

23 oktober

Het Europees parlement heeft het voorstel van de Commissie over de evolutie van de evaluatie van pesticiden afgewezen ter bescherming van de bijen.

24 oktober

Frankrijk werd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) veroordeeld voor de niet-naleving van de richtlijn van 2008 betreffende de luchtkwaliteit voor de parameter "stikstofdioxide".

4 november

De Verenigde Staten trekken zich terug uit het Klimaatakkoord van Parijs.

26 november

Publicatie van het UNEP ’’Emission Gap Report’ van 2019 waarin wordt geschat dat de uitstoot van broeikasgas momenteel leidt naar een opwarming van de aarde met 3,2°C.

26 november

Goedkeuring van nieuwe bijlagen I en II van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten (CITES)

27 november

De Europese Commissie heeft aan Frankrijk een gemotiveerd advies verzonden met het verzoek haar nationale wetgeving in overeen te brengen met de Europese verordening ter bestrijding van invasieve uitheemse soorten in de Europese Unie, die in werking is sinds 2015.

29 november

De Franse Raad van State heeft beslist het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) te verzoeken te preciseren of de Europese Vogelrichtlijn toelaat om bepaalde wilde vogelsoorten met lijm te vangen.

2 december

In Madrid ging de 25e conferentie (COP25) van de klimaatconferentie (UNFCCC) van start.

11 december

De Europese Commissie stelt haar "Green Deal" voor aan het Europees Parlement.

Verwante expertise: Leefmilieu, Vastgoed en stadsplanning

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.