Het laatste NIEUWS op milieugebied - Peter von Bagh - cc by 2.0
Photo: Peter von Bagh - cc by 2.0

- door Equal team

Het laatste NIEUWS op milieugebied

De nieuwspagina met de belangrijkste actualiteitsupdates van de afgelopen maanden op het vlak van milieu.

Op Belgisch niveau

17 december 2020

België wordt lid van het Amsterdam Declarations Partnership dat de ontbossing ten gevolge van onze invoer wil tegengaan.

10 december

Goedkeuring van het Besluit van bijzondere machten nr. 62 op basis waarvan de Waalse Regering de mogelijkheid voor de aanvrager om te opteren voor een voorafgaandelijke informatievergadering in de vorm van een online videopresentatie verlengt tot 30 juni 2021.

26 november

Goedkeuring van het Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de toegang tot energie tijdens de COVID-19-crisis en de winterperiode.

13 november

De Vlaamse Raad voor Vergunningenbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor ontbossing die aan INEOS was toegekend voor het bouwen van een nieuwe plastiekfabriek in de Antwerpse haven geschorst.

12 november

De Raad van State heeft artikel 38 van het Besluit van de Waalse Regering van 9 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Milieuwetboek vernietigd.

12 november

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg, die werd gevat door de gemeente Ukkel, heeft aan de beheerder van het Ter Kamerenbos (de Stad Brussel) de heropening bevolen van de zuidlus Ter Kamerenbos, voor het gedeelte tussen de Lorrainedreef en de Braziliëlaan.

29 oktober

Goedkeuring van het Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake.

15 oktober

Goedkeuring van het Waalse Decreet betreffende de organisatie van de thermische-energiemarkt en de thermische-energienette.

1 oktober

Goedkeuring van het Waalse Decreet tot beëindiging van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit opgenomen en geïnjecteerd op het net en tot toekenning van premies ter bevordering van het rationeel energiegebruik en de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen.

17 september

Goedkeuring van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Brusselse besluit van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit.

17 september

De Waalse Regering heeft in eerste lezing een wijziging van het Milieuwetboek goedgekeurd die onder meer voorziet in de verdubbeling van het bedrag van de boetes die kunnen worden opgelegd in verband met zwerfvuil.

15 september

Uit een studie uitgevoerd in opdracht van de Nationale Klimaatcommissie blijkt dat de totale kosten verbonden aan de klimaatverandering in België 9,5 miljard euro of 2% van het bruto binnenlands product (BBP) zullen bedragen.

27 augustus

Goedkeuring van het Waalse besluit tot wijziging van het Besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren.

17 juli

Goedkeuring van de Brusselse Ordonnantie ter aanvulling van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

17 juli

Goedkeuring van de Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid.

25 juni

Goedkeuring in eerste lezing van een ontwerp van Waals Besluit tot invoering van een hulpregeling voor de gemeenten ten gunste van het dierenwelzijn voor een termijn van 3 jaar.

11 juni

Goedkeuring van een Ordonnantie tot wijziging van de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor waterbeleid in Brussel.

11 juni

Goedkeuring van het Besluit van bijzondere machten nr. 43 van 11 juni 2020 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van het decreet tot 1 juni 2021 in de plaats van 1 januari 2021 (met uitzondering van de artikelen 6 en 7 die reeds in werking zijn getreden).

1 april

Inwerkingtreding van de nieuwe regeling voor het beheer van afgegraven grond voorzien door het Besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond.

30 april

Goedkeuring van een Besluit tot wijziging van het Besluit van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond waarbij overgangsmaatregelen worden voorzien.

22 april

Goedkeuring van het Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens de spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

20 maart

Het maritiem ruimtelijk plan 2020-2026 is in werking getreden.

18 maart

Goedkeuring van het Koninklijk Besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Op internationaal en Europees niveau

18 december

Uit het verslag van Eurostat "Renewable energy in 2019" blijkt dat het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 9,9% van de totale geproduceerde energie in België bedraagt, terwijl het aandeel verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen in de EU gemiddeld 19,7% bedroeg, wat slechts enkele punten verwijderd is van de doelstelling van 20% in 2020.

17 december

Het Europees Hof van Justitie heeft bevestigd dat de maatregelen die de autofabrikanten hebben genomen om de uitstoot stikstofoxiden te beperken naar aanleiding van de homologatie van hun voertuigen in strijd zijn met het Europees reglement.

16 december

De Britse rechtbank koppelt de rol van de luchtvervuiling aan een sterfgeval en oordeelt dat deze een "substantiële rol" heeft gespeeld bij het overlijden van een negenjarig meisje in Londen.

12 december

De Secretaris-Generaal van de VN, Antonio Guterres, heeft de wereld opgeroepen om de "noodtoestand op het vlak van klimaat uit te roepen" en om de inspanningen in de strijd tegen de klimaatopwarming te verdubbelen.

11 december

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de EU hebben een akkoord gesloten om de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 op te voeren. Tegen deze datum moet de koolstofuitstoot "met ten minste 55%" zijn gedaald in de plaats van 40% die momenteel wordt voorzien.

3 december

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat België niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge de bepalingen van de richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG en richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG.

30 november

In haar verslag 2019 over de voortgang van de strijd tegen de klimaatverandering heeft de Commissie aangegeven dat de uitstoot van broeikasgassen met 24% is verminderd ten opzichte van het niveau van 1990.

30 november

Het Europees Hof voor de rechten van de Mens heeft een klacht gegrond verklaard tegen 33 staten wegens het niet-ingrijpen op het vlak van klimaat.

27 november

China heeft aangekondigd dat het vanaf 1 januari 2021 de import zal verbieden van de laatste vormen van vast afval die het land nog binnen mochten.

26 november

De Internationale Maritieme Organisatie keurt een eerste reeks maatregelen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen goed.

19 november

De Franse Raad van State heeft Frankrijk verzocht om haar acties in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen binnen de 3 maanden te rechtvaardigen.

26 oktober

Japan heeft aangekondigd dat het tegen 2050 CO2-neutraal zal zijn.

8 oktober

Het Europees Parlement heeft een klimaatstrategie goedgekeurd die voorziet in een doelstelling om tegen 2030 60% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van het niveau van 1990.

6 oktober

De Europese Rekenkamer roept de Europese Staten op om de recycling van kunststofverpakking te versnellen ter compensatie van een volgende beperking van uitvoer van afval buiten Europa.

28 september

België verbindt zich ertoe om beslissende maatregelen te nemen om het natuurverlies tegen 2030 terug te draaien in het kader van "Leaders Pledge for Nature".

21 september

De Europese Commissie heeft op 21 september herziene richtsnoeren goedgekeurd betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2021.

10 september

WWF heeft de bijwerking gepubliceerd van het "living planet"-verslag waaruit blijkt dat de wereld in minder dan 50 jaar tijd meer dan twee derden van de wilde dieren heeft verloren, wat voornamelijk te wijten is aan menselijke activiteiten.

31 juli

Het hoogste gerechtshof heeft geoordeeld dat het mitigatieplan van de regering te vaag en te weinig ambitieus is.

10 juli

De Franse Raad van State beveelt de Franse Regering maatregelen te nemen ter vermindering van de luchtvervuiling in acht zones en legt een dwangsom op van 10 miljoen euro per semester vertraging.

Verwante expertise: Leefmilieu

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.