Overzicht van nieuws over milieuaspecten - Bucklefeet (CC BY 2.0)
Photo: Bucklefeet (CC BY 2.0)

- door Equal team

Overzicht van nieuws over milieuaspecten

De nieuwspagina met de belangrijkste actualiteitsupdates van de afgelopen maanden op het vlak van milieu.

Op Belgisch niveau

21 maart- Oprichting van het Fonds voor de bescherming van biodiversiteit door het Besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2019.

29 maart- Bekendmaking van het Besluit van de Waalse Regering betreffende bodembeheer en bodemsanering.

4 april- De Brussels Hoofdstedelijke Regering heeft het ontwerp goedgekeurd van het van gewestelijk mobiliteitsplan (Good Move) in toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde milieuplannen en -programma's en de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning.

11 april- Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van haar besluit van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling.

25 april- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de regels inzake de werking en de onverenigbaarheid van het begeleidingscomité, bedoeld in artikel 175/4 van het BWRO en in artikel 22 van de Ordonnantie van 5 juni 1997.

25 april- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies.

3 mei- Goedkeuring van het Waalse Decreet inzake de milieucriminaliteit dat
deel VIII van boek I van het Milieuwetboek volledig wijzigt.

16 mei- Toevoeging van de artikelen 3.2.28, 3.2.29 en 3.2.30 aan het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing waardoor de bestuurder die de motor van het voertuig niet stillegt als het voertuig stilstaat, kan worden bestraft met een administratieve geldboete (Ordonnantie van 16 mei tot wijziging van de Ordonnantie van 13 mei 2013).

21 mei- Goedkeuring door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het gewestplan voor preventie en bestrijding van geluidshinder "QUIET.BRUSSELS" in toepassing van artikel 5 van de Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving.

27 mei- Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

1er juni- Inwerkingtreding van het Waalse Erfgoedwetboek (CoPat).

Op internationaal en Europees niveau

27 maart- De federale rechtbank in San Francisco heeft Bayer-Monsanto veroordeeld tot betaling van om en bij de 81 miljoen dollar aan Edwin Hardeman, een gepensioneerde Amerikaanse zeventiger die lijdt aan kanker en aanvoerde dat de onkruidverdelger Roundup een "wezenlijke factor" was voor het veroorzaken van de kanker.

28 maart- In zijn arrest van 28 maart heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ-EU) aangegeven dat in het kader van de procedure tot categorisering van afval als "gevaarlijk afval", de houder van afval ertoe gehouden is om het gevaar te beoordelen. Het Hof heeft geoordeeld dat "het voorzorgsbeginsel aldus moet worden uitgelegd dat wanneer het voor een professionele houder van een afvalstof onmogelijk is om de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen vast te stellen, hij die afvalstof moet beschouwen als een gevaarlijke afvalstof".

5 april- Milieudefensie (een Nederlandse ngo) heeft samen met zes andere ngo's en 500 mede-eisers de Shell-groep gedagvaard om deze te verplichten op te houden het klimaat te schaden. De eisers stellen dat Shell zijn zorgplicht schendt en de mensenrechten bedreigt, meer bepaald het recht op leven en het recht op eerbiediging van privéleven, familie-en gezinsleven.

11 april- Het Hof van Beroep van Lyon heeft Bayer-Monsanto aansprakelijk gesteld voor ernstige neurologische aandoeningen waaraan de eiser, een landbouwer, lijdt nadat hij dampen had van de onkruidverdelger Lasson had ingeademd.

16 april- Het Europees Parlement keurt een resolutie goed inzake het definitief verbod op pulsvissen in de Europese Unie vanaf 1 juli 2021.

18 april- Het Europees Parlement keurt een resolutie goed in verband met hormoonontregelende stoffen waarbij aan de Europese Commissie wordt gevraagd om dringend tegemoet te komen aan de tekortkoming van de EU-wetgeving inzake hormoonontregelende stoffen.

3 mei- De Franse Senaat verwerpt het wetsvoorstel tot erkenning van het misdrijf ecocide: de tekst beoogde de invoering in het strafwetboek van de bestraffing van milieumisdrijven.

6 mei- Tijdens de bijeenkomst van de ministers voor Milieulanden van de G7 werd het Handvest afgesloten inzake verbintenissen in de strijd tegen de achteruitgang van de biodiversiteit "door middel van concrete maatregelen".

6 mei- Het wereldwijde evaluatierapport over biodiversiteit opgesteld door 's werelds toonaangevende experts in de biodiversiteit (IPBES) werd bekendgemaakt en de conclusies ervan zijn alarmerend.

8 mei- Het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld dat het "People's Clamate Case"-beroep ingesteld door tien families en een Zweedse jeugdvereniging tegen de Europese instanties wegen hun ontoereikende klimaatbeleid onontvankelijk is.

13 mei- De Duitse groep Bayer-Monsanto werd op 13 mei door een rechtbank in Oakland (Californië) veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 2,05 miljard dollar. Er werd geoordeeld dat Roundup de kanker waaraan de eisers lijden heeft veroorzaakt.

12 juni- Bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de Europese richtlijn inzake marktbeperkingen voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

13 juni- Goedkeuring van de Europese Richtlijn tot bevordering van de publieke aankoop van "schone" voertuigen.

19 juni- De Franse ngo "Notre affaire à tous" en andere ngo's hebben Total in gebreke gesteld om de in maart 2017 uitgevaardigde Franse wet inzake de zorgplicht na te leven en zich te onderwerpen aan die doelstelling van 1,5°C van het Akkoord van Parijs.

25 juni- Vonnis van de Administratieve Rechtbank van Montreuil (FR) van 25 juni waarbij de ontoereikendheid van de maatregelen in de strijd tegen de luchtvervuiling wordt beschouwd als een fout. Deze erkenning van een fout van de Staat volstaat echter niet om het recht op vergoeding te doen ontstaan.

26 juni- Beslissing van het HvJ-EU in verband met een prejudiciële vraag die werd gesteld in het geschil tussen ingezetenen en de ngo ClientEarth in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verwante expertise: Energie, Leefmilieu, Vastgoed en stadsplanning

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.