‘PROSUMER’-TARIEF - ALways Shooting - A pizza tower of coins
Photo: ALways Shooting - A pizza tower of coins

- door Luc Depré

‘PROSUMER’-TARIEF

Bij besluit van 31 december 2019 voert de Waalse Regering tijdelijk en uitzonderlijk het decreet van 19 januari 2017 uit betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders.


Het besluit bestaat uit drie zeer beknopte artikelen:

“Artikel 1. Onafhankelijk van de door de CWaPE besloten inwerkingtreding van het "prosumer"-tarief op 1 januari 2020 treffen de distributienetbeheerders de nodige maatregelen om dit tarief niet in rekening te brengen van 1 januari tot en met 30 april 2020.

Art. 2. De Regering zal tot 30 april 2020 haar contacten voortzetten om de inwerkingtreding van het "prosumer"-tarief uit te stellen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.”

Volgens deze bepalingen moeten de distributienetbeheerders passende maatregelen nemen en om het prosumer-tarief gedurende een periode van vier maanden niet in rekening te brengen aan de leveranciers, die het tarief doorrekenen aan de eindafnemer. Ter herinnering, een prosumer (samentrekking van ‘producer’ en ‘consumer’) is een gebruiker van het laagspanningsnet met een decentrale elektriciteitsproductie-eenheid met een vermogen dat kleiner dan of gelijk is aan 10 kVA, die via hetzelfde aansluitingspunt elektriciteit op het net kan injecteren en afnemen.

De tariefmethodologie voor 2019-2023, die in 2017 werd goedgekeurd, voorziet in de inwerkingtreding van het prosumer-tarief op 1 januari 2020.

In haar advies van 21 februari 2019 legt de CWaPE uit waarom de invoering van een prosumer-tarief noodzakelijk en onvermijdelijk is:

“Het prosumer-tarief is een tarief voor het gebruik van het distributienet door de prosumers. In tegenstelling tot de andere netgebruikers dragen de prosumers tot 31 december 2019 niet bij aan de financiering van het net in verhouding met hun gebruik ervan.

Het prosumer-tarief is geen injectietarief, aangezien het gebaseerd is op het gebruik van het netwerk bij de afname. De prosumer kan zijn energie nog steeds gratis in het net injecteren (er is geen injectietarief in zijn geval), maar het is billijk dat hij bijdraagt aan de kosten van het net wanneer hij energie afneemt die hij op dat moment niet zelf heeft geproduceerd.” Het is duidelijk dat de CWaPE wil dat de gebruikers van de distributienetwerken gelijk worden behandeld op het vlak van de gebruikskosten.

Op 22 januari 2020 heeft de CWaPE haar standpunt verduidelijkt in een advies :

“Op 31 december 2019 heeft de Waalse regering een besluit goedgekeurd om de facturering van het prosumer-tarief uit te stellen. De CWaPE begrijpt dat het de bedoeling is van de regering om het prosumer-tarief niet in rekening te brengen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 april 2020 en om voor dezelfde periode het tarief niet met terugwerkende kracht toe te passen of te corrigeren.

Gezien de beperkte duur van de maatregel en de wens om het begonnen wetgevende werk rustig te voltooien, zal de CWaPE zich niet verzetten tegen dit besluit, onverminderd het algemene standpunt dat ze in haar eerdere adviezen heeft ingenomen en dat ze handhaaft, enerzijds ten aanzien van de wenselijkheid van het prosumer-tarief en anderzijds ten aanzien van de exclusieve bevoegdheden van de regulator op het gebied van tarieven.

Concreet zal het prosumer-tarief de vier eerste maanden van 2020 niet in rekening worden gebracht door de distributienetbeheerders en zijn de leveranciers overeengekomen om dit prosumer-tarief tijdens diezelfde periode niet te factureren in de regularisatiefacturen aan de klanten. Dat maakt het dus mogelijk om de regularisatiefacturen vrij te geven zonder prosumer-tarief en om een einde te maken aan de in een eerdere mededeling aangekondigde bevriezing van de facturering.”

De CWaPE stelt verder: “De toepassing van dit besluit heeft tot gevolg dat het prosumer-tarief slechts voor maximaal acht maanden zal worden aangerekend in het jaar 2020, dus voor twee derde.

Bijgevolg zal de CWaPE in de beslissingen over de saldi die de DNB’s rapporteren voor het exploitatiejaar 2020, het bedrag dat de DNB als gevolg van het niet factureren van het prosumer-tarief tijdens die periode van vier maanden niet heeft geïnd, behandelen als een regulatoir saldo (tarifaire vordering) ten laste van de netgebruikers. Deze tariefvordering zal volledig worden doorgerekend aan de netgebruikers via de distributietarieven voor 2022, tenzij de distributienetbeheerders en de CWaPE een eventuele effening over meerdere jaren overeenkomen.”

Dit gebaar van de Waalse regulator weerspiegelt overduidelijk een moeizaam tot stand gekomen ‘compromis’. Wordt vervolgd ...

Verwante expertise: Energie

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.