Handhaving

Het handhavingsrecht is alomtegenwoordig. Toezicht en sanctionering zijn onmisbaar voor ieder beleid met rechtsregels: wetgeving zonder handhaving blijft dode letter. EQUAL begeleidt overheden, bedrijven, vzw’s en particulieren in handhavingstrajecten.

Alomtegenwoordig, complex en veelzijdig

Het handhavingsrecht evolueerde sterk de voorbije decennia. Steeds vaker denken wetgevers vanuit een handhavingsmodel waar het strafrecht en het bestuursrecht complementair worden ingezet. Zo is sedert een twintigtal jaren de bestuurlijke geldboete in opmars. De supranationale dimensie weegt in groeiende mate door. Alle regelgeving die haar wortels heeft op EU-niveau valt onder een Europeesrechtelijke handhavingsverplichting waar het Europees HvJ mee gestalte aan gaf, met de Griekse Maïszaak (1989) als basisarrest. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontwikkelde uitgebreide rechtspraak aangaande de procedurele en inhoudelijke waarborgen waar de betrokkenen recht op hebben. De rechtspraak van beide hoven blijft zich preciseren. De slachtoffers van misdrijven hebben vandaag beduidend meer rechten dan voorheen. Zo staan burgerlijke partijen in een strafzaak vandaag veel sterker dan begin deze eeuw.

Begeleiding op maat

Handhavingsrecht doet beroep op bestuursrecht, strafrecht en grondrechten, met een supranationale dimensie. De kennis van de vele gedaanten die handhaving kan aannemen, neemt toe. Beleidsdomeinen waar de overheid en de burger nauw samenwerken om maatschappelijke doelen te realiseren, zoals de zieken- en ouderenzorg en het monumentenbeleid, hebben nood aan andere handhavingspatronen dan de beleidsdomeinen waar dit coöperatieve ontbreekt. Nalevingsondersteuning kan cruciaal zijn. In ieder apart dossier is handhaving een kwestie van evenwichten tussen doeltreffendheid, evenredigheid, maatschappelijke zuinigheid, probleemoplossing, bescherming tegen herhaling en respect voor rechtswaarborgen en voor derden die schade leden.

Het EQUAL-team kan zijn cliënten helpen in wetgevingsdossiers en beleidsontwikkeling. Het geeft ondersteuning in handhavingstrajecten, van begin tot einde, aan overheden (federaal en gewestelijk tot lokaal), ondernemingen, vzw’s en particulieren, binnen het bestuursrechtelijke, het strafrechtelijke en het privaatrechtelijke handhavingsspoor.