Overzicht van nieuws over milieuaspecten - Photo-Rabe
Photo: Photo-Rabe

- door Camille de Bueger

Overzicht van nieuws over milieuaspecten

Het belangrijkste milieunieuws van de afgelopen maanden op een rijtje.

Op Belgisch niveau

1 januari 2021

Inwerkingtreding van het verbod op het gebruik van bepaalde plastic gebruiksvoorwerpen voor eenmalig gebruik in Waalse instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek (besluit van de Waalse regering van 18 juli 2019).

11 januari

De Raad van State vernietigt het besluit van de Waalse regering van 30 maart 2017 dat het gebruik van glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen verbiedt.

20 januari

Inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering van 10 december 2020 tot wijziging van artikel R.110 van Boek I van het Milieuwetboek met betrekking tot milieucriminaliteit.

21 januari

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wijzigingen van de parkeerdrempels uit de bijlagen A en B van het BWRO die in 2019 waren aangenomen bij de laatste hervorming van het BWRO en van de ordonnantie inzake milieuvergunningen (zie onze blog).

25 februari

Goedkeuring van het besluit van de Waalse regering inzake het Fonds Social de l’Eau (FSE) tot vaststelling van tijdelijke afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis en tot wijziging van een aantal bepalingen uit het Waterwetboek.

25 februari

Goedkeuring van het besluit van de Waalse regering tot vaststelling van sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaal vermogen van minstens 0,5 MW en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten of van de activiteiten die een risico voor de bodem vormen.

11 maart

Inwerkingtreding van het luik ‘elektromobiliteit’ van het decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPB) dat is aangenomen op 17 december 2020 tot wijziging van het EPB-decreet van 28 november 2013.

17 maart

Goedkeuring van het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels voor de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

18 maart

Goedkeuring van het decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de trimestrialisering van het temporisatiemechanisme.

18 maart

Bijwerking van het model van de raamovereenkomst betreffende de aanstelling van een dienstverlener voor de bemonstering en analyse van uitgegraven grond.

25 maart

Goedkeuring van het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van het Gewestelijk Mobiliteitsplan.

20 april

Lancering van de oproep voor projecten voor natuursubsidies voor gemeentes in het kader van het project ‘BiodiverCité’.

Op internationaal en Europees niveau

8 januari 2021

Publicatie van het tweede rapport over de ‘Vooruitzichten voor schone lucht’.

14 januari

Voor de Administratieve Rechtbank van Parijs stelt de openbaar rapporteur in de zaak L’Affaire du Siècle aan de rechtbank voor om te erkennen dat de Franse overheid schuldig tekortschiet omdat ze haar eigen vooropgestelde doelen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) niet is nagekomen.

25 januari

Goedkeuring van de Europese verordening die het gebruik van loodhagel in wetlands en binnen 100 meter daarvan verbiedt.

29 januari

Het Gerechtshof in Den Haag stelt Shell aansprakelijk voor de schade die het bedrijf vijftien jaar geleden heeft veroorzaakt in de Nigerdelta.

3 februari

Hongarije wordt door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) veroordeeld voor niet-naleving van de richtlijn van 2008 betreffende de luchtkwaliteit.

3 februari

De Administratieve Rechtbank van Parijs doet een eerste uitspraak in de zaak L’Affaire du Siècle tegen de Franse staat: ze erkent de verantwoordelijkheid van de Franse overheid voor haar non-beleid op het gebied van klimaat én het feit dat daardoor ecologische schade ontstaat.

4 februari

De Franse Raad van State vernietigt de bepalingen uit het besluit van 27 juni 2019 betreffende de maatregelen voor het afschrikken van beren door niet-dodelijke schoten.

5 februari

De Grondwettelijke Raad van Frankrijk oordeelt dat de definitie van herstelbare ecologische schade uit artikel 1247 van het burgerlijk wetboek, afkomstig uit de wet van 2016 inzake het herwinnen van de biodiversiteit, in overeenstemming is met de grondwet.

24 februari

De Europese Commissie keurt een nieuwe strategie goed voor aanpassing aan de klimaatverandering.

2 maart

Het Hof van Beroep van Versailles erkent de verantwoordelijkheid van zeven bedrijven die het windmolenpark Aumelas (Hérault) exploiteren voor de vernietiging van beschermde soorten en veroordeelt ze tot het betalen van een morele schadevergoeding van 3500 euro aan France Nature Environnement (FNE).

4 maart

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) doet een interessante uitspraak over de prejudiciële vraag naar de interpretatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn op het gebied van soortenbescherming. De uitspraak brengt mogelijk verandering in de beslissingen van nationale rechtbanken inzake operaties voor ruimtelijke ordening die een impact hebben op in het wild levende dierensoorten.

11 maart

Het Franse parlement bekrachtigt de formulering van het grondwettelijke wetsontwerp inzake milieubehoud.

15 maart

De Raad van de Europese Unie keurt de nieuwe strategie voor chemische stoffen goed die de Commissie afgelopen oktober heeft voorgesteld en waarvan het officiële doel is "een gifvrije omgeving tot stand te brengen met een grotere bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, en tegelijk het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken”.

17 maart

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) censureert de vogeljachtmethode met lijm, die alleen nog in Frankrijk wordt toegepast, en wijst erop dat de Vogelrichtlijn zich verzet tegen een vangstmethode die tot bijvangsten leidt.

25 maart

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) bevestigt de niet-ontvankelijkheid van de rechtszaak die tien gezinnen hebben aangespannen tegen de Europese instellingen wegens de ontoereikendheid van hun klimaatbeleid (zaak-Carvalho e.a.).

25 maart

De Europese Commissie heeft een globaal actieplan voor biologische landbouw opgesteld voor de Europese Unie.

1 april

De Administratieve Rechtbank van Marseille vernietigt gedeeltelijk het vergunningsbesluit voor de bioraffinaderij van Total: ze oordeelt dat de impactstudie ontoereikend is en rekening had moeten houden met de directe en indirecte effecten van het project op het klimaat.

7 april

Publicatie van de richtlijnen van de Europese Commissie die een gemeenschappelijke interpretatie geven van de term ‘milieuschade’ uit artikel 2 van de richtlijn van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid.

15 april

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) verwerpt het beroep van Nederland tegen het verbod op elektrisch vissen in Europa. Bijgevolg zal de praktijk vanaf 1 juli aanstaande in de hele EU verboden zijn.

15 april

De Franse Raad van State oordeelt dat een project dat mogelijk een aanzienlijke impact heeft op het milieu aan een milieubeoordeling moet kunnen worden onderworpen om andere redenen dan alleen de omvang ervan.

21 april

De Europese Commissie keurt de criteria goed om een activiteit als ‘groen’ te kwalificeren om investeerders aan te moedigen deel te nemen aan de strijd tegen de klimaatverandering, en verduidelijkt daarbij de EU-taxonomieverordening van 12 juli 2020.

21 april

Er wordt een voorlopig akkoord over de Europese klimaatwet aangenomen dat de EU-doelstelling bekrachtigt om de netto-uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

22 april

De Amerikaanse president Joe Biden kondigt de nieuwe reductiedoelstelling voor broeikasgassen (NDC) van de Verenigde Staten aan, namelijk een vermindering met 50 tot 52% tegen 2030 ten opzichte van 2005 in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.

22 april

De World Meteorological Organization (WMO) en Copernicus, de Europese dienst voor aardobservatie, publiceren hun wereldwijde klimaatrapport voor het jaar 2020, waarin ze aangeven dat 2020 een van de drie warmste jaren ooit was.

Verwante expertise: Energie, Leefmilieu, Vastgoed en stadsplanning

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.