Overzicht van nieuws over milieuaspecten - Ali T - CC by 2.0
Photo: Ali T - CC by 2.0

- door Camille de Bueger

Overzicht van nieuws over milieuaspecten

De nieuwspagina met de belangrijkste actualiteitsupdates van de afgelopen maanden op het vlak van milieu.

Op Belgisch niveau

12 december 2019 - Bekendmaking van het Waalse Ministerieel besluit tot opstelling van een algemeen aanvraagformulier voor milieuvergunningen en unieke vergunningen.

31 december 2019 - Goedkeuring van het besluit van de Waalse Regering met betrekking tot een tijdelijk en uitzonderlijk "prosumer"-tarief (zie blog).

16 januari - Een nieuw Waals Ministerieel besluit wordt aangenomen houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen tot 15 mei 2020 om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken.

23 januari - Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding ('cash-for-car').

23 januari - Goedkeuring van het Waalse decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2004 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2018/410 van 14 maart 2018 met betrekking tot een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie (ETS).

5 maart - Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet van 2015 die de verlenging van de activiteit van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 had toegelaten. Deze beslissing komt er nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie in augustus 2019 had geoordeeld dat de beslissing om de levensduur van deze kerncentrales had voorafgegaan moeten worden door milieubeoordelingen.

Op internationaal en Europees niveau

20 december 2019 - Het hoogste gerechtshof van Nederland, de Hoge Raad, heeft beslist om de voorziening in cassatie van de Nederlandse Staat te verwerpen, waardoor het bevel aan de Staat om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25% terug te brengen ten opzichte van 1990, definitief wordt bevestigd (zie blog).

13 januari 2020 - Op maandag 13 januari heeft de Europese Commissie beslist om de vergunning van thiacloprid, dat behoort tot de familie van neonicotinoïden, niet te verlengen.

16 januari - Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin wordt gevraagd dat de 15e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP 15) wettelijke bindende doelstellingen vastlegt die gelijkaardig zin aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs betreffende het klimaat.

23 januari - Het Europees Parlement heeft de ontwerpverordening betreffende de groene taxonomie definitief goedgekeurd. Een systeem voor de klassering van de investeringen waardoor de producten afkomstig van duurzame financiering kunnen worden onderscheiden.

28 januari - Een groepering van 19 lokale overheden en verenigingen hebben tegen Total een rechtszaak aangespannen wegens het niet nakomen van zijn plicht tot waakzaamheid (zie blog).

31 januari - De Franse Grondwettelijke Raad heeft verklaard dat de bescherming van het milieu een gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid vormt die schendingen van de vrijheid van ondernemen kan rechtvaardigen en dat het verbod op de productie van niet-goedgekeurde pesticiden in de EU vanaf 1 januari 2020 in overeenstemming is met de Grondwet (zie blog).

25 januari - De Raad van de Europese Unie keurt de herziening van de verordening betreffende de etiketteringsvoorschriften voor banden goed. De tekst voorziet nieuwe regels voor bepaalde eigenschappen die betrekking hebben op het milieu, zoals het brandstofverbruik en het geluid.

27 februari - Het Britse Hof van Beroep heeft geoordeeld dat de geplande uitbreiding van de luchthaven van Heathrow onwettig is aangezien geen rekening wordt gehouden met de verbintenissen die het Verenigd Koninkrijk heeft aangenomen krachtens de Overeenkomst van Parijs (zie blog).

4 maart - De Europese Commissie geeft heeft een voorstelling gegeven van haar voorstel tot Europese "klimaatwet" waarin de doelstelling van een klimaat-neutrale EU tegen 2050 wordt vastgelegd.

5 maart - De Europese Raad keurt de doelstelling van een klimaat-neutrale EU in 2050 goed.

6 maart - 14 Europese landen en 40 ondernemingen hebben het Europees Plastic Pact ondertekend met het oog op de vermindering van plastic afval.

6 maart - De correctionele rechtbank van Marseille heeft 4 stropers veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 350.000 € aan het Parc national des Calanques uit hoofde van ecologische schade..

9 maart - Een groep ouders die zich hebben gemobiliseerd tegen de luchtvervuiling, Greenpeace France en Alternatiba/ANV Rhône hebben beslist om twee administratieve procedures in te stellen wegens de nalatigheid van de stad, van de metropool en van de Staat bij de administratieve rechtbank van Lyon en de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten (Commission d'accès aux documents administratifs, CADA).

Verwante expertise: Energie, Leefmilieu, Vastgoed en stadsplanning

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.