Nieuws – VERGUNNINGEN: dwingende termijnen voor de Brusselse gemeenten - Enzo de la Guerra - CC by 2.0
Photo: Enzo de la Guerra - CC by 2.0

- door Camille de Bueger

Nieuws – VERGUNNINGEN: dwingende termijnen voor de Brusselse gemeenten

Naar aanleiding van de BWRO-hervorming heeft de Brusselse wetgever de termijnen voor de afgifte van vergunningen voor stedenbouw en verkaveling (een gemeentelijke bevoegdheid) strikter gemaakt.

Het college van Burgemeester en schepenen moet voortaan binnen de onderstaande termijnen een beslissing hebben genomen en de vergunning hebben verstuurd naar de aanvrager. De termijn gaat in vanaf het verzenden van de ontvangstbevestiging van het volledige dossier, of bij het verstrijken van de uiterste datum voor de kennisgeving van ontvangst van het dossier.

• Vijfenzeventig dagen als het project geen advies van de gedelegeerde ambtenaar en geen speciale maatregelen in verband met de openbaarmaking vereist.

• Negentig dagen als het project het advies van de gedelegeerde ambtenaar of speciale maatregelen in verband met de openbaarmaking vereist.

• Honderdzestig dagen als het project het advies van de gedelegeerde ambtenaar of speciale maatregelen in verband met de openbaarmaking vereist, en er tegelijkertijd ook een milieuvergunning wordt aangevraagd.

Dit zijn maximumtermijnen: een dossier waarvoor geen specifiek advies vereist is, kan dus nog sneller worden afgehandeld.

De wetgever voorziet vijf gevallen waarin de beslissingstermijn kan worden opgeschort of verlengd.

De beslissingstermijnen zijn bindend. Daarom bepaalt artikel 156/1 van het BWRO dat, indien de aanvrager niet binnen de aangegeven termijn kennisgeving ontvangt van het besluit van het college van burgemeester en schepenen, het verzoek automatisch naar de gedelegeerde ambtenaar wordt doorverwezen. In overeenstemming met artikel 178/2 van het BWRO beschikt de gedelegeerde ambtenaar dan over een termijn van vijfenveertig dagen vanaf de datum van doorverwijzing om de vergunning te verlenen of te weigeren, en zowel de aanvrager als het college van burgemeester en schepenen van zijn beslissing op de hoogte te brengen.

De gedelegeerde ambtenaar beslist dan over de vergunningsaanvraag in plaats van de gemeente, en kan besluiten om voorwaarden te verbinden aan de vergunning en/of afwijkingen toe te staan.

Aangezien de beslissingstermijnen bindend zijn, bepaalt het BWRO dat, indien er geen kennisgeving volgt van het besluit van de gedelegeerde ambtenaar binnen de periode van vijfenveertig dagen –met eventuele verlengingen – de vergunning "geacht wordt geweigerd te zijn". In geval van een uitdrukkelijke of stilzwijgende weigering kan de aanvrager beroep aantekenen bij de overheid (dit geldt overigens voor ieder besluit van de gedelegeerde ambtenaar).

• BWRO = Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

• DBDMH = Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwante expertise: Vastgoed en stadsplanning

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.