Vastgoed en stadsplanning

Ruimtelijke ordening, stadsplanning en vastgoed brengen een complexe problematiek met zich mee die ingrijpend kan zijn voor het leven en welzijn van de burger.

Harmonieuze en rationele inrichting van ons grondgebied

Ruimtelijke ordening veronderstelt dat de behoeften van de gemeenschap worden ingebed in de territoriale ontwikkeling, waarbij ook overwegingen op het vlak van duurzame ontwikkeling, milieuproblematiek en maatschappelijke en economische vraagstukken worden meegenomen. Het is dus zaak om volledig op de hoogte te zijn van de richtsnoeren (die bepalen welke keuzes de gewestelijke of plaatselijke overheden kunnen maken op het vlak van ruimtelijke ordening) en planningsinstrumenten (gewest- of bestemmingsplannen met een grafische weergave van de bestemmingen die aan de verschillende zones van ons grondgebied zijn toebedeeld, en een tekstuele toelichting van de voorschriften) die door de overheid zijn uitgevaardigd.

Bij EQUAL helpen we de overheid en actoren uit de privésector om instrumenten voor ruimtelijke ordening uit te werken en toe te passen.

Begeleiding van projectontwikkeling

We begeleiden eveneens de verschillende marktdeelnemers bij het ontwerpen van projecten die moeten beantwoorden aan de instrumenten voor ruimtelijke ordening en helpen hen om die projecten tot een goed einde te brengen. Onze cliënten kunnen daarbij niet alleen rekenen op onze kennis van de procedures ter zake en van de wet- en regelgeving die geldt voor openbare gebouwen en infrastructuren (wegen, windturbines, zendmasten, enz.) maar ook op onze vakkennis van het burgerlijk recht inzake vastgoed.

Wanneer de stedenbouwkundige regels niet zijn nageleefd, of als er tijdens de uitvoering van een vastgoedproject problemen de kop opsteken, helpen wij onze cliënten ook in de bijzondere strafregeling en staan wij hen bij in civiele en strafzaken.