Luc Depré

Luc Depré

Luc is gespecialiseerd in publiekrecht en meer bepaald het recht inzake ruimtelijke ordening, milieu en energie.

Deze drie thema's zijn onderling sterk verbonden en vormen drie pijlers van een duurzame relatie met onze planeet. Vandaag de dag moet de overheid, net als de privésector, zich realiseren dat haar eigen belangen op die vlakken moeten uitmonden in het algemeen belang.

De sterkere demografische druk zorgt voor grote uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening en creëert daarmee de behoefte aan juridisch advies, de omzetting van maatschappelijke projecten in wetteksten, bescherming van de verschillende partijen op het grondgebied, enz.

Ook wat energie betreft, moeten we de handen uit de mouwen steken: transitie naar nieuwe energievormen, een beter beheer van de consumptie, decentralisatie van de productiemiddelen enz. Het recht moet zijn rol spelen en ondernemingen en overheden begeleiden tijdens deze ingrijpende veranderingen, door te wijzen op de noodzaak aan evolutie en innovatie. Ook moeten wij iedereen helpen bij het scheppen van een gunstig wettelijk kader.

Het milieu is onze leefomgeving. Als die omgeving verslechtert of naar de bliksem gaat, is het met ons welzijn ook gedaan. Wie het milieu en de ecosystemen beschermt, streeft daarmee dus ook naar het welzijn van de mens. De vernieling van ecosystemen is in die zin een zware aanslag op de mens zelf.

Het recht is voor Luc interessant in de mate waarin het bijdraagt tot de realisatie van maatschappelijke doelstellingen, en dat is ook waar het EQUAL-project om draait. Luc is iemand die zich sterk engageert, bijvoorbeeld als bestuurder van de ngo 'Kiem des leven'.

Nieuws

EQUAL publiceert regelmatig nieuws en artikelen over onderwerpen die ons sterk bezighouden.